VINH QUANG CỦA TA

Lm. Hoàng Kim

ÐK: Vinh quang của ta là Thánh Giá Ðức Ki-tô, nơi Người ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, phục sinh của ta. Nhờ Chúa ta được cứu độ, nhờ Chúa ta được giải thoát…. (ư)

1. Lạy Chúa chúng con tôn thờ Thánh Giá Chúa, chúng con họp mừng cuộc tử nạn diễm phúc của Chúa.

2. Lạy Chúa chúng con vui lòng vác thánh giá, chúng con nguyện sẽ cùng Chúa mạnh tiến trên đường Chúa.

3. Ngợi khen sáng danh tôn thờ Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha hợp một cùng Ngôi Hai và Thánh Thần Chúa.