THÁNH VỊNH 115
Pt. Vũ Thành An

1. Tôi tin cậy ngay khi thân xác khổ đau. Tôi than rằng: "Thật là nghìn lần đau đớn." Trước mặt Chúa thật đã quý hóa vô ngần. Những chết gục của bao thánh nhân Người.

2. Con đã là tôi trung của Chúa Trời con. Cũng mãi là con trai nữ tỳ của Chúa. Chúa bẻ gẫy xiền xích đã trói thân con. Con kêu cầu và ngợi khen Chúa đến muôn đời.

3. Con giữ trọn khấn hứa dâng Chúa Trời con. Giữ mãi lời công khai cùng đoàn dân Chúa. Giữa nhà Chúa hành lang Giêrusalem. Giữa lòng người, người ơi Giêrusalem.

4. Biết lấy gì dâng lên Thiên Chúa của tôi. Để đáp đền bao ơn Người tặng cho tôi? Tôi được lãnh chén thánh nguồn suối cứu độ. Tôi kêu cầu danh Chúa đến muôn muôn đời.


ĐK1. Trong miền đất của nhân sinh tôi sẽ bước đi trước Thiên Nhan Người.

ĐK2. Chén chúc tụng là sự thông hiệp Máu Chúa Kitô.

ĐK3. Tôi sẽ lãnh chén cứu độ và kêu cầu danh Chúa.