LẠY CÁC THÁNH THIÊN THẦN
Ngọc Linh


ĐK: Lạy các Thánh của Chúa xin hãy đến cứu giúp Linh Hồn ( --- ). Lạy các Thiên Thần Chúa xin hãy đến gặp Linh Hồn ( --- ) cùng dâng Linh Hồn ( --- ) lên trước Đấng Tối Cao.

1/ Vì nơi dương thế Linh Hồn này luôn tin trung cùng Chúa, nay xin Chúa cho Linh Hồn này được nghỉ yên muôn đời.

2/ Vì nơi dương thế Linh Hồn này luôn mến yêu Hội Thánh, nay xin Chúa cho Linh Hồn này được bước trong an bình.

3/ Vì nơi dương thế Linh Hồn này được dưỡng nuôi bằng Mình Máu Chúa, nay xin Chúa cho Linh Hồn này được sống vui miên trường.

4/ Vì nơi dương thế Linh Hồn này luôn sống theo một ý Chúa, nay xin Chúa cho Linh Hồn này hưởng phúc nơi quê Trời.

5/ Vì nơi dương thế Linh Hồn này luôn bước theo đường ngay chính, nay xin Chúa cho Linh Hồn này dược thấy Tôn Nhan Người.