DÂNG MẸ
Lm. Hoài Đức

ĐK: Lạy Mẹ Ma - ri - a Mẹ Thiên Chúa Mẹ Đồng Trinh. Đoàn con chung tiếng hát chung tấm lòng dâng đời sống. Lạy Mẹ Ma - ri - a Mẹ nhân ái Mẹ hiển vinh. Mẹ chính là Nữ Vương là trạng sư là Mẹ con.

1. Con dâng Mẹ đây tâm hồn đây trí khôn. Cả dĩ vãng cả hiện tại với tương lai. Đức thiện toàn con cương quyết gắng đi tới. Trông lên Mẹ là gương mẫu của đời con.

2. Yêu thanh bần yêu vâng lời yêu khiết trinh. Và yêu sống trên con đường Chúa đi xưa. Xứng con Mẹ con vui bước tới Thiên Chúa. Hy sinh nhiều vì bác ái quên lợi danh.

3. Con nguyện cầu con trung thành con quyết tâm. Mẹ nhận lấy cả tâm hồn con kính dâng lên. Sống bên Mẹ muôn ơn thánh giúp con tiến. Xin che chở giờ sau hết qua trần gian.