THÁNH THẦN CHÚA 2
Lm. Từ Duyên

1. Nguyện xin Thánh Thần Chúa xin Ngài đến trong muôn người. Nguyện xin đem lửa cháy đưa trần thế trên đường ngay. Để mọi người luôn luôn kết thân cùng chia sẻ trong tình thương. Để mọi người luôn luôn dấn thân làm nhân chứng cho Tin Mừng.

ĐK. Nguyện xin Ngôi Ba Thánh Thần Ngài thương dẫn bước đường đời, để con thắp sáng niềm tin vào thế giới. Nguyện xin Ngôi Ba Thánh Thần Ngài thương dẫn bước đường đời, để con gieo rắc tình thương đến mọi người.

2. Nguyện xin Thánh Thần Chúa xin hiệp nhất muôn cõi lòng. Nguyện xin đem ân phúc soi đường lối trong tình thương. Để cuộc đời luôn luôn sáng tươi niềm tin mới tình bao la. Để mọi người luôn luôn thắp nên nguồn chân lý trong an hoà.

3. Nguyện xin Thánh Thần Chúa xin hãy đến nơi gian trần. Và thương xin an ủi khi cùng khốn, khi lầm than. Để cuộc đời vang vang tiếng ca tạ ơn Chúa không hề vơi. Để mọi người luôn luôn mến tin một Thiên Chúa Cha trên trời.