LẠY CHA XIN CHO
Lm. Kim Long


Lạy Cha xin hãy cho mọi người hợp nhất nên một như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha, xin Cha cho mọi người nên một trong Chúng Ta hầu cho thế gian tin rằng Cha đã sai Con.