NHẠC KHÚC YÊU THƯƠNG
Lm. Từ Duyên

ÐK. Lời cầu con dâng lên như hương thơm, như hương thơm lên cõi thiên đường, bay lên chốn thiên đường thiết tha con cầu khấn, cầu Chúa thương. Lòng thành con dâng lên, con dâng lên Thiên Chúa muôn vàn câu kinh chốn nhiệm mầu, xin Chúa hãy dủ thương Chúa ơi.

1. Lời con xin hôm nay, lời con xin hôm mai luôn yên vui luôn yêu thương trong tình Chúa. Dù khi con đau thương, dù khi con cô đơn xin cho con, xin cho con yêu Chúa chân thành.

2. Ðời con bao hân hoan, buồn vui kia mai sau xin trao dâng, con xin dâng trao về Chúa. Ngài ơi xin thương con, Ngài ơi xin trao ban cho yên vui, cho yêu thương mãi muôn đời