KÍNH CHÀO NỮ VƯƠNG
Phạm Đức Huyến - Vũ Đình Ân


1. Kính chào Trinh Nữ từ nhân, diễm lệ hơn muôn sao sáng. Chói ngời phúc ân Thiên Ðàng, diễm kiều hơn ánh trăng rằm.

ÐK. Mẹ là suối tình yêu. Mẹ là suối hồng ân. Mẹ là chốn tựa nương. Mẹ là nguồn ủi an.

2. Kính chào Trinh Nữ bình an, phúc lành hơn muôn phụ nữ. Thánh Thần xuống ơn chan hòa, sáng ngời ơn Chúa muôn đời.

3. Kính chào Trinh Nữ Mẹ tôi, thế trần hoan ca kính chúc. Kính mừng Nữ Vương Thiên Ðàng, xác hồn không vướng tội truyền.