HÃY NGỢI KHEN CHÚA
Thánh vịnh 112
Đinh Công Huỳnh


ĐK: Hãy ngợi khen Chúa, Đấng nâng cao kẻ túng thiếu. Hãy ngợi khen Chúa, Đấng nâng cao kẻ túng thiếu

1/. Hãy ngợi khen hỡi những người tôi trung của Chúa. Muôn thần thánh ca khen Danh Người khắp chốn cửu trùng. Kỳ công Chúa đã tác sinh nào ai suy thấu. Mãi đến muôn đời ca tụng một Chúa uy linh.

2/. Người quyền năng quá siêu việt vượt trên trời đất. Chúa để mắt trông coi vũ trụ dưới cánh tay Người.Ngàn muôn sông núi ngất cao là vinh quang Chúa. Hết thảy chư dân suy phục một Chúa cao quang

3/.Từ bụi tro Chúa nâng kẻ tay không hèn yếu. Ai nghèo túng Chúa cất cho khỏi đống tro lụi tàn. Hầu đưa dân Chúa đến bên bàn tiệc sắp sẵn. Với những quân vương của Người hưởng phúc vinh quang.