VANG LÊN
Lm. Hoàng Kim

ÐK. Vang lên muôn lời ca, ta ca ngợi Chúa, vì uy danh Người cao cả. Chiến mã với kỵ binh, Ngài đã quăng chìm đáy biển (ư).

1. Ấy sức mạnh con, lời ca nơi miệng con là Chúa, nguồn cứu thoát của con.

2. Thiên Chúa của con, con hát khen Ngài. Thần của tổ tiên con, con tán dương Ngài.

3. Chúa là Ðấng anh hùng chiến sĩ, Ðấng anh hùng chiến sĩ. Danh Ngài là Ðức Chúa, là Ðức Chúa.