GIÊSU
Lm Vinh Hạnh


1/ Giêsu mến yêu từ bi vô ngần! Giêsu ánh sáng soi lòng chúng nhân. Giêsu chiếu soi bóng tối gian tà. Giêsu Thánh Danh: của ăn tâm thần.

ĐK: Giêsu! Giêsu! Ôi Thánh Danh dịu hiền! Giêsu! Giêsu! Chúa chiên lành vô biên. Giêsu! Giêsu! Cõi phúc cho muôn lòng. Ngày về Nước Trời chúng con hằng trông mong.

2/ Giêsu Thánh Danh dầu tuôn chan hòa. Giêsu Cứu Chúa uy quyền mến thương. Giêsu khúc ca tiếng hát du dương. Giêsu Thánh Danh: mật ong ngọt ngào.

3/ Giêsu xót thương tội nhân kêu cầu. Giêsu cứu giúp những người yếu đau. Giêsu Trái tim ái tuất khôn lường. Giêsu chính con đường tới Thiên Đàng.