HOAN HÔ VUA GIÊSU1/. Giêsu Vua chiến thắng, Giêsu Vua vinh quang, Ngài là Chúa Chúa muôn muôn đạo binh. Giêsu Vua chiến thắng, Giêsu Vua vinh quang , Ngài là Chúa Chúa muôn muôn tâm hồn.

ĐK: Tung hô Vua Giêsu ! Tung hô Vua Giêsu !Ngài ngự đến thống trị cõi địa cầu. Hoan hô Vua Giêsu! Hoan hô Vua Giêsu Ngài ngự đến thống trị tâm hồn con.

2/, Ngài là Con Thiên Chúa, Ngài là Vua muôn vua, triều thần hỡi, tấu vang muôn lời kinh. Ngài là Cha muôn thuở, Ngài ngự cõi tòa cao, trần hoàn hỡi chúc khen Vua thái bình.

3/. Đời đời vang tiếng hát, người người hòa câu ca, ngợi mừng Chúa Đấng muôn dân đợi trông. Ngài là ơn cứu rỗi, Ngài là nguồn an vui, ngợi mừng Chuá Đấng muôn dân hy vọng.