NGUYỆN XIN THÁNH MAXIMILIEN KOLBE
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh


1/ Hy sinh vì tình yêu ngài lướt thắng mọi nhục hình. Trung trinh một niềm tin dù trong lưới vây địch thù. Trong lao tù khổ giá thắp sáng lên hy vọng. Theo chân Thầy Chí Thánh để chết cho người mình yêu.

ĐK: Nguyện xin Thánh Ma-xi- mi li-en Kol-be dạy đoàn con biết sống quên mình. Theo gương Chúa Chiên Lành hy sinh cho dù mạng sống. Nguyện xin Thánh Ma-xi- mi li-en Kol-be dạy đoàn con biết sống trung thành. Theo chân Chúa nhân hiền một lòng son sắt trung kiên.

2/ Xin cho người chủ chăn lòng mến sáng soi nhân trần. Yêu thương làm hành trang để biết hiến thân phục vụ. Xin cho người tu sĩ biết sống theo Tin mừng. Theo chân Thầy Chí Thánh chẳng vấn vương bụi phù vân.

3/ Xin cho bậc mẹ cha được biết sống vui thuận hòa. Chăm lo dạy bảo con thực thi mến Chúa yêu người. Xin cho đàn con cháu biết hiếu trung ngoan hiền. luôn chăm chỉ chịu khó và biết vâng lời người trên.