ĐI VỀ NHÀ CHÚA
Sr. Trầm Hương - Lm. Dao Kim


1/ Đi về nhà Chúa tim con reo hoan lạc Chúa ơi. Đi về nhà Chúa ôi bao nhiêu mến thương ngập trời. Lạy Chúa đi về nhà Chúa tim con reo hoan lạc Chúa ơi. Đi về nhà Chúa đi về nhà Chúa, ôi bao nhiêu mến thương ngập trời.

2/ Đi về nhà Chúa như dân xưa đi về Thánh đô. Đi về nhà Chúa tâm tư con đã bao đợi chờ. Lạy Chúa đi về nhà Chúa như dân xưa đi về Thánh đô. Đi về nhà Chúa đi về nhà Chúa, tâm tư con đã bao đợi chờ.

3/ Đi về nhà Chúa dâng muôn câu cảm tạ chúc khen. Đi về nhà Chúa dâng lên Cha trái tim mọn hèn. Lạy Chúa đi về nhà Chúa dâng muôn câu cảm tạ chúc khen. Đi về nhà Chúa đi về nhà Chúa dâng lên Cha trái tim mọn hèn.

4/ Đi về nhà Chúa con xin tri ân Ngài Chúa ơi. Với triều thần thánh, con ca danh Chúa ôi tuyệt vời. Lạy Chúa đi về nhà Chúa con xin tri ân Ngài Chúa ơi. Đi về nhà Chúa con với triều thần thánh, con ca danh Chúa ôi tuyệt vời.