ĐÔI TAY NÀY
Lm. Từ Duyên


1/ Đôi tay này con dâng rượu bánh, đôi tay này dâng lễ vật đồng xanh, và dâng chút tình bé nhỏ. Chúa ơi xin Ngài hãy nhận cho.

ĐK: Xin dâng Ngài và dâng tất cả để ca ngợi ôi tình chúa bao la.

2/ Tay con trồng tay con chăm bón, bao tháng ngày với những trổ bông, và nay ép thành bánh nhỏ. Chúa ơi xin Ngài hãy nhận cho.

3/ bao tháng ngày bao nhiêu công sức, bao tháng ngày với những giọt mồ hôi, làm nên chén rượu dâng Ngài. Chúa ơi xin Ngài hãy nhận cho.