KÍNH DÂNG MUÔN THIÊN THẦN
Lm. Nguyễn Duy


ĐK: Dâng lên Thiên Chúa vạn vạn lời kinh, ngàn ngàn tiếng ca chúc vinh. (Ngàn năm không phai). Nay bao nhiêu con cái, Ngài đã sai các Thiên Thần chở che. Muôn muôn Thiên Thần ngày đêm thay con dâng lời nguyện xin phù hộ đoàn con, dẫn đưa con bình an.

1/ Ôi bao nhiêu Sứ Thần Chúa ban cho con người. Cùng con đi trên dương thế vượt qua vượt qua muôn nguy khó. Luôn cất tiếng khẩn cầu, đời con luôn có Ngài sống với con từng giây phút thôi.

2/ Ngàn lời ca chúc tụng kính dâng muôn Thiên Thần. Nguyện xin cho con an bước về quê hương yêu dấu. Luôn biết sống thánh thiện, luôn biết sống đơn hành để đến sau về bên Cha yêu.