THEO GÓT GIOAN TIỀN HÔ
Lm. Phương Anh


1/ Xưa Gioan tiền hô đi loan tin cứu độ, loan tin Đức Kitô đến giữa trần gian

ĐK. Nào anh em ta hân hoan loan Tin mừng, loan Tin mừng Chúa đã đến nơi trần gian. Nào anh em ta hân hoan loan Tin mừng, loan Tin mừng Người sẽ đến trong vinh quang

2/ Theo Gioan tiền hô ta loan tin cứu độ, loan tin Đức Kitô sẽ đến nơi trần gian

3/ Xưa Gioan tiền hô đi trước để dọn đường, cho danh Đức Kitô đến rắc gieo tình thương

4/ Theo Gioan tiền hô ta đi trước dọn đường, cho danh Đức Kitô sẽ đến trong uy quyền