KÍNH THÁNH GIOAN TIỀN HÔ
Cảm hứng Ga 1,6-7 - Ca nhập lễ


ĐK. Có một người được Thiên Chúa sai đến (được Thiên Chúa sai đến) tên là Gioan. Ông đến để làm chứng (Ông đến để làm chứng) làm chứng về ánh sáng (làm chứng về ánh sáng) và chuẩn bị lòng dân (và chuẩn bị lòng dân) sẳn sang đón Chúa

1. Gioan chính là tên Người, tên vị tiền hô của Đấng tối cao, nhân tước hiệu là “Tiền Hô của Chúa Giêsu.

2. Một vị ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi mà tôi không đáng cởi dép cho Người.

3. Vinh Danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng Vinh Danh Thánh Thần Thiên Chúa. Tự muôn đời như chính hiện nay và luôn mãi thiên thu vạn đại. Amen.