CHIỀU XƯA THẬP GIÁ
Hải Ánh


1/ Chiều xưa thập giá dâng lễ hy sinh toàn thiêu là lễ dâng ban (ơ) chiều. Tình yêu! Chiều xưa thập giá, chiều Chúa hy sinh vì ta là ý lễ dâng giao hòa, Lễ thứ tha.

ĐK: Thánh giá Ngài, con xin vác ở trên vai. Lạy Chúa, nguyện bước theo đường Chúa, cùng rượu bánh hồn xác con hiệp dâng tạ lỗi xin Chúa thứ tha.

2/ Tựa như giọt nước, giọt nước tan trong rượu nho, trời đất như một nhà, Nhà Cha. Tựa muôn hạt miến được ép chung nên một bánh, xin kết liên muôn tấm lòng, lễ dâng Cha.