THÁNH CA ÐA-NI-EN
Đỗ Vy Hạ


ÐK: Chúc tụng Ngài là Chúa tể muôn loài. Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời.

1. Chúc tụng Chúa tổ tiên con phụng thờ tôn danh Ngài hiển vinh thiên thu.

2. Chúc tụng Chúa ngự trong thánh điện trên ngai vàng quyền năng vô biên.

3. Chúc tụng Chúa ngự trên bầu trời thấu suốt từng vực thẳm bao la.

4. Chúc tụng Chúa ngự trên vệ binh thấn tôn danh Ngài ngàn đời vinh quang.