KHẢI HOÀN CA
Nguyễn Bách


ĐK: Cùng hát chúc khen Ngài vinh thắng, Chúa oai hùng uy dũng rất oai phong. Kìa dòng nước cuốn trôi đi ngàn xa mã. Chúa muôn đời là khúc khải hoàn ca.

1/ Ngài oai hùng tựa chiến sĩ, ngàn quân thù dẹp tan đi chiến binh và xa mã Pha-ra-on chìm muôn đời vào sóng nước đại dương ngàn đời suy tôn Chúa chính là tổ phụ chúng con.

2/ Là sức mạnh là lẽ sống, bàn tay Ngài đầy uy phong đánh tan ngàn binh tướng Pha-ra-on. Ngài cho đời được cứu thoát kìa xích xiềng giờ tan hoang Chúa mang đầy dũng lực sức thiêng.

3/ Ngài đem trồng về núi Thánh. Ngàn dân dòng tộc uy danh chính đây là cung thánh Ít-ra-en và muôn đời Ngài thống lãnh quyền năng Ngài được tôn vinh hát lên nào ca ngợi Chúa ta.