CHÚA LÀ GIA NGHIỆP
Lm. Mi Trầm


ÐK: Chúa là gia nghiệp đời con. Xin Ngài bảo toàn thân con, vì ngoài Chúa ra con tìm đâu thấy hạnh phúc, và ở bên Chúa con tìm thấy được niềm vui, Chúa là gia nghiệp đời con.

1. Con chúc tụng Chúa suốt đời, vì Ngài thương dẫn đường chỉ lối. Giữa lúc đêm trường con tưởng đến Ngài, Ngài ở bên con, con còn sợ chi.

2. Tâm tư đượm thắm hoan lạc, và lòng con mở hội mừng hát. Ngày tháng trong đời con hằng hớn hở, Ngài ở bên con, con mãi vững tin.