KINH CẦU HỒN
Võ Thanh


ÐK: Chúa ơi, xin đoái thương dìu ban phúc nghỉ ngơi ngàn năm tất những linh hồn trong ngục hình phạt đau đớn. Chúa ơi, xin xuống cho triều ánh sáng chiếu soi muôn đời. Nước thiêng rửa sạch vết đời, cứu linh hồn ấy khỏi luyện hình

1. Nơi xa xăm điêu tàn con chắp tay kêu nài, Chúa chí ái chí nhân lắng tai nghe hết lời. Còn vương bao nhiêu lỗi năm tháng qua chồng chất, nếu Chúa chấp lỗi xưa, ôi có ai còn trông chi.

2. Con trông ơn khoan hồng xin thứ tha lỗi lầm. Chúa đáng kính đáng tôn con tin yêu hết lòng. Con vâng nghe theo Chúa, con vững tin Lời Chúa. Ngóng Chúa có khác chi tên lính canh chờ bình minh.

3. Con đây dân riêng Người, giây phút trông ngóng Người. Chúa chí ái chí nhân giang tay tha hết tội. Xin thương dân riêng Chúa bao oan khiên giải thoát. Ánh sáng Chúa chiếu soi con bước lên đời trường an.