ĐỨC MẸ LA VANG 2
Thy Yên

1. Mẹ La Vang Mẹ thương đến chúng nhân Việt Nam. Mẹ La Vang Mẹ thương cứu thoát cơn lầm than. Đức Mẹ nơi chở che nơi an toàn nương náu. Đức Mẹ nơi đoàn con luôn trông cậy khẩn cầu.

ĐK: Đức Mẹ La Vang Đức Mẹ Chúa Trời. Đức Mẹ La Vang Đức Mẹ từ bi nhân ái. Đức Mẹ La Vang Đức Mẹ Chúa Trời. Đức Mẹ La Vang Đấng cầu bầu cho nhân loại.

2. Mẹ La Vang ngày xưa đã che chở ngàn dân. Mẹ La Vang ngày nay vẫn xót thương từ tâm. Đức Mẹ kêu cầu lên ơn tuôn tràn từ nơi Chúa. Đức Mẹ kho hồng ân ban chan hòa mọi người.