ÔI SINH LINH BÉ BỎNG1. Trời hỡi em! Trời hỡi em! Có tội tình gì thai nhi bé nhỏ trong lòng mẹ ngủ yên. Mà sao em mà sao em chưa ra chào đời chưa lên tiếng khóc đã bị phanh thây bởi những bàn tay giết người. Ôi thế giới đoạ đày ngập tràn tội ác mẹ giết con người giết nhau hơn dã thú. Bao nhiêu thai nhi bao nhiêu thai nhi bao nhiêu thai nhi bị giết mỗi ngày? Ôi! Bao sinh linh. Ôi! Bao oan khiên chồng chất trên cõi đời tang tóc âm u.

ĐK. Trời hỡi em Trời hỡi em! Em mang phận người sinh linh bé bỏng đang chờ ngày mẹ sinh mà sao em mà sao em đã bị tử hình phanh thây xé xác bởi những bàn tay vấy máu thai nhi.

2. Mẹ có biết? Cha có thấu? Con tội tình gì thân con bé bỏng trong lòng mẹ chẳng biết. Mẹ cha ơi con chưa chào đời chưa lên tiếng khóc đã bị phanh thây xé xác bởi tay cha mẹ. Cho tới lúc chào đời bao điều tai ác mẹ bỏ con ruồng rẫy con cha biến mất như bao thai nhi trong khi sinh ra không nơi nương thân không áo che thân chết đói chết khát ôi bao oan khiên mạng sống con trên đời chẳng có bao lâu.