XIN CHO LỜI CON NGUYỆN CẦU
Ngọc Linh


ĐK. Lạy Chúa, xin cho lời con nguyện cầu, như hương thơm bay lên trước tòa Chúa. Này tay con dâng lên như của lễ ban chiều , của lễ ban chiều.

1. Xin canh phòng miệng con và xin giữ gìn lưỡi con. Xin chớ để lòng trí con, chớ để lòng trí con sa lụy cõi trần.

2. Xin cho lòng con đây bừng lên ngọn lửa mến yêu. Trong tâm thành hiến dâng tâm thành hiến dâng trót cả xác hồn.