CHO CON VỀ BÌNH AN

( Lc.2: 29-32)

Phanxicô


ĐK: Giờ đây xin cho tôi tớ Chúa được về bình an.

1.Giờ này đây xin cho tôi tớ Chúa được về, về bình an như lời mà Chúa phán xưa.

2. Vì ngày nay con đây với chín mắt thịt này, được nhìn ơn cứu độ dành cho chúng nhân.

3. Cuộc đời lương dân nay có ánh sáng chỉ đường, là vinh quang muôn đời của Is-ra-el.

Kết ( tùy ý) Giờ đây xin cho tôi tớ Chúa được về bình an.