CẦU HỒN
Viết Chung


(Từ vực sâu là nỗi thương đau) Con kêu cầu lên Chúa Nếu Chúa chấp nhất tội lỗi. Thì nào ai được hưởng ơn cứu rỗi, nên con xin sấp mình cầu xin Chúa xót thương nhậm lời. Lạy Chúa tôi! Lạy Chúa tôi! (Xin tha thứ tội lỗi cho người thân yêu đã qua đời) Lạy Chúa tôi Lạy Chúa tôi Xin cho tôi được họp mặt với người thân yêu nơi bình yên tuyệt đối Lạy Chúa tôi Lạy Chúa tôi