XIN CHÚA THƯƠNG
Mi Trầm


1. Này đây con dâng Chúa những lời kinh và này đây con dâng Chúa những hy sinh để đền bù thay bao tội tình tháng ngày dài xa chốn ngục hình dẫn đưa về tận cõi Thiên Đình.

ĐK. Xin Chúa thương linh hồn (Ma-ri-a/Phê-rô) Xin Chúa thương linh hồn (Ma-ri-a/Phê-rô) và tha thứ ngàn muôn tội đời. Xin Chúa thương linh hồn (Ma-ri-a/Phê-rô) Xin Chúa thương linh hồn (Ma-ri-a/Phê-rô) và dẫn tới vinh phúc muôn đời.

2. Này đây giọt nước mắt thương người đi và này đây bao cay đắng lúc phân ly, để đền bù thay bao tội tình tháng ngày dài xa chốn ngục hình dẫn đưa về tận cõi Thiên Đình.