DƯỚI VỰC SÂU
Lm. Hoài Đức


Lậy Chúa nhân từ! Đoàn con dưới vực sâu kêu khấn Xin Chúa lắng nghe bao tiếng ai thiết tha nài van. Nếu Chúa chấp tội, nào ai thoát khỏi ngục hình? Lòng con đã trông cậy giờ xưa Chúa ban lời hứa. Hỡi loài người Dân Chúa Trời! Đêm ngày hãy cậy trông Người. Còn ngàn linh hồn ngồi trong nơi u tối, Đành chịu khổ hình đền vì muôn tội lỗi. Chúa ôi! Hãy cho các linh hồn ấy được thoát nơi luyện hình, lên Thiên Đàng nghỉ an bên Chúa. Chúa ôi! Hãy cho các linh hồn ấy được sáng soi vô cùng, hưởng phúc nhàn đời đời.