NẾU CHÚA CHẤP TỘI!
Lm. Kim Long


Tv. 129

ĐK. Nếu Chúa chấp tội, nào ai đứng vững.

1.Từ vực sâu con kêu lên Ngài, ôi lạy Chúa. Cầu Chúa lắng tai nghe những tiếng con khẩn nài.

2. Vì lạy Chúa, nếu Chúa chấp tội ai được rỗi. Những Chúa sẵn khoan dung để chúng nhân phụng thờ.

3. Này hồn con luôn luôn trông cậy ở lời Chúa. Tựa lính gác canh thâu đợi ánh dương lên mầu.

4. Tựa tuần phiên mong sao cho trời mau rạng sáng. Dân Chúa khắp nơi nơi bền vững trông đợi Ngài.

5. Vì tình thương ban ơn tha tội luôn ở Chúa. Và Chúa sẽ thân chinh giải thoát bao tội tình.