TỪ VỰC SÂU CON KÊU
Lm. Vương Diệu


A. Từ vực sâu con kêu tới Chúa, Chúa ôi! Chúa ôi, Xin nghe tiếng con cầu.

B. Xin lắng tai nghe tiếng con cầu, xin lắng tai nghe tiếng con cầu.

A. Nếu Chúa chấp tội Chúa ôi, Chúa ôi nào ai sống được.

B. Nhưng trong Chúa nguồn ơn tha thứ con tin tưởng vào luật Chúa.

A. Hồn con tin Lời Chúa hứa Hồn con trông cậy ở Chúa.

B. Như quân canh mong bình minh Is-ra-el mong đợi Chúa.

A. Vì nơi Chúa rộng lượng từ nhân, và đầy ơn cứu chuộc.

B. Chúa thân chinh chuộc Is-ra-el khỏi mọi lỗi gian tà.

A. Xin cho các linh hồn được an nghỉ muôn đời.

B. Và được hưởng ánh sáng muôn đời.