TỪ VỰC SÂU
Trùng Dương


1. Từ vực sâu con đang kêu cầu Chúa ơi, con đang thương đau, con đang khổ sầu ngập chìm trong u tối. Từ vực sâu con đang kêu cầu Chúa ơi, con bao lỗi lầm mang theo tội đời một đời con ăn năn.

ĐK. Nay con đây thân con yếu hèn nhưng tin trọn vẹn Ngài thương tha thứ. Nay con đây, con đang kêu cầu giữ nơi khổ sầu Ngài luôn xót thương. Nay con đây xin thương cứu độ giữa nơi tội đời chìm trong nguy khó. Nay con đây con trông lên Ngài con xin van nài Ngài thương thứ tha.

2. Từ vực sâu con đang van nài Chúa ơi, xin thương con đây thân con tội đầy vùi dập trong tội lỗi. Từ vực sâu con đang van nài Chúa ơi, xin thương xóa tội bao năm khổ rồi lạy Ngài thương con đi.

3. Từ vực sâu vang lên kêu cầu Chúa ơi, thân con bơ vơ con đang đợi chờ tình Ngài thương tha thứ. Từ vực sâu vang lên kêu cầu Chúa ơi, thân con yếu hèn nhưng tin trọn vẹn tình Ngài luôn bao dung.

4. Từ vực sâu con trông lên Ngài Chúa ơi, thân con chơi vơi bao năm biển đời lầm lạc trong u tối. Từ vực sâu con trông lên Ngài Chúa ơi, xin thương cứu độ giữa nơi tội đời ngập chìm trong thương đau.