KIẾP NGƯỜI
Lm. Từ Duyên


Ý Lời Ca PHANXICÔ - Nhạc TỪ DUYÊN

1.Thoảng như cơn mơ sẽ chẳng còn lại chi. Đời người lại qua đi như chiếc lá mai về cội như dòng sông mai về nguồn đời con cũng đi về huyệt sâu.

ĐK. Nhưng con vẫn vui con tin Chúa vẫn là tương lai. Ngài là tương lai con luôn hy vọng. Ngài là an vui đời con náu nương.

2. Cuộc đời như cơn mơ sẽ chẳng còn lại chi. Và rồi lại qua đi dù con sống trong bạc vàng hay phải sống trong nghèo nàn đời con cũng theo vào thời gian.

3. Cuộc đời như cơn mơ sẽ chẳng còn lại chi. Và rồi lại qua đi dù vui sướng trong nụ cười hay là lúc bao muộn phiền rồi mai cũng đi vào lãng quên.