XIN CHÚA XÓT THƯƠNG
Lm. Trọng Khẩn


ĐK. Lạy Chúa xin xót thương linh hồn này, xin dẫn đưa linh hồn này về nơi an vui bên Chúa, về nơi an vui bên Chúa, Chúa ơi.

1. Đây là người đầy tớ trung thành trong gian lao. Đây là người đầy tớ kiên vững trong niềm tin. Xin Chúa đừng minh xét nhưng rộng tình thứ tha. Chúa nhân từ khoan dung nguyện thứ tha cho người.

2. Đây là người đầy tớ suốt đời luôn hy sinh, sống cho tình anh em trong những khi buồn vui. Xin Chúa hãy đón lấy linh hồn này Chúa ơi. Những vui buồn khi xưa đã biến nên lễ vật.