HIẾN LỄ MỚI
Vũ Đình Ân


1. Hiến lễ mới đoàn con xin dâng lên Chúa đây hương hoa muôn lòng hiệp nhất dâng về

ĐK. Đoàn con xin dâng lên Chúa này hiến lễ mới ngát hương. niềm tin yêu luôn chan chứa nguyện Chúa chí thánh đoái thương.

2. Tấm bánh trắng là bao lao công nhân thế. xin dâng chung ly rượu hòa nước trong lành

3. Với tiếng hát lời con hôm nay tha thiết. xin dâng lên muôn lời cầu khẩn an bình