CON ĐẶT HY VỌNG
Lm. Hoàng Kim


ĐK. Con đặt hy vọng nơi Chúa con tin vững vàng lời Chúa phán hứa

1. Từ vực sâu con kêu lên Chúa Chúa ơi hãy nghe lời con kêu cầu, Người hãy để tai nghe cho thấu tiếng con khẩn nguyện van xin

2. Hỡi Chúa nếu Chúa chấp nhất tội lỗi Chúa ơi ai người đứng vững được nhưng vì lòng Chúa hay dung thứ nên chi người người sợ kính Chúa

3. Cậy vào Chúa hồn con tin tưởng vững trông ở lời (i...) Người hồn con trông mong Chúa chắc hơn phu tuần chờ rạng đông

4. Này Is rael (hãy) trông cậy Chúa ấy Chúa chí nhân nơi Chúa chan hòa ơn cứu chuộc thật Người là Đấng sẽ cứu vớt Ia ra el khỏi mọi tội lỗi

5. Lạy Chúa xin ban an nghỉ vô biên cho những người đã qua đời xin cho ánh sáng nơi Chúa chiếu soi trên họ mãi mãi

6. Ngợi khen làm vinh danh Chúa Chúa Cha Chúa ........ ... trong muôn đời A MEN