XIN CÁC THÁNH PHÙ GIÚP
Lm. Xuân Thảo


1. Xin các Thánh trên Trời phù giúp, phù giúp người tín hữu Chúa đây, và xin các Thiên Thần đón gặp, đón gặp người lìa cõi thế này.

ĐK. Xin Thần Thánh giờ đây tiếp nhận và đem trình diện, trình diện Đấng tối cao

2. Nguyện xin Đức Ki tô tiếp nhận người Chúa gọi ra khỏi trần gian, và xin các Thiên thần dẫn đến chốn an bình bên Tổ phụ Ap - bra - ham.

3. Xin Chúa thương cho người tín hữu được an nghỉ giấc ngàn thu. Và được ánh vinh quang bất diệt soi chiếu người đến muôn muôn đời.