TỪ VỰC SÂU
Lm. Hoàng Kim


ĐK. Nếu Chúa đưa mắt nhìn tội lệ Lạy Chúa Lạy Chúa nào ai đặng rỗi

1. Từ vực sâu cất tiếng lên cùng Chúa hãy thương nhận lời kêu van

2. Lời nguyện xin với tiếng con cầu khấn lắng tai cho tường hỡi Chúa

3. Vì nếu Chúa cứ chấp nhìn tội lỗi có ai rỗi được hỡi Chúa

4. Mà không Chúa thứ tha chẳng chấp thế nên người người kính sợ Chúa

5. Hồn con thắm thiết trông cậy Chúa Vững tin ở lời Người phán hứa

6. Người canh đêm nao nức trông trời đông Chúa ơi! con đợi Người hơn thế

7. Còn hơn lính gác đêm đợi sáng Is - ra - el đợi Chúa đến

8. Vì nơi ấy Chúa chứa chan hồng ân thứ tha cứu chuộc mãi mãi

9. Người là chính Đấng cứu chuộc tội lỗi Is - ra - el đã vướng mắc

10. Ngợi khen Chúa Ba ngôi là Cha Chúa Con Thánh Thần A - MEN