HÃY VÙNG ĐỨNG
Lm. Vinh Hạnh


ĐK. Hãy vùng đứng! Hãy vùng sáng! Jê-ru-sa-lem. Này đây ánh sáng ngươi. Này đây vinh hiển Chúa cao chiếu ngươi. Kìa đêm đen vây phủ trái đất. Kìa u ám bao trùm toàn dân. Này Chúa hiện đến cao sáng trên ngươi. Này vinh hiển Chúa chiếu trên đầu ngươi.

1. Ngươi sẽ không cần nhờ mặt trời soi chiếu ban ngày. Ngươi sẽ không cần nhờ vầng trăng soi chiếu ban đêm. Chúa sẽ là ánh sáng cho ngươi muôn đời. Chúa sẽ là vinh quang của ngươi.

2. Mặt trời soi ngươi không còn lặn nữa Vầng trăng soi ngươi không còn khuyết nữa vì Chúa là ánh sáng muôn đời cho ngươi. Và những ngày tang tóc ngươi đã qua rồi.