XIN NGÀI NGỰ ĐẾN
Sr. Trầm Hương


ĐK. Chúa sẽ đến, không còn trì hoãn! Chúa sẽ đến, không còn trì hoãn!

X1. Ngài sẽ phơi bày ra ánh sáng những gì bí ẩn nơi tối tăm, và thiên hạ sẽ thấy, thấy Chúa (í a) tỏ tường.

X2. Núi đồi kia, chúng con sẽ bạt xuống. Đường quanh co sẽ uốn thật ngay! Lồi lõm kia, sẽ san (í a) cho bằng. Ma-ra-na-tha, Chúa ơi xin Ngài ngự đến!

X3. Đấng ngàn dân ngóng trông, nay gần tới. Trời cao ơi sương mát nhỏ sa! Người khắp nơi tới đây (í a) chung lời: Ma-ra-na-tha, Chúa ơi xin Ngài ngự đến!

Có thể đổi lời ca câu 2 như sau: "Núi đồi kia các ngươi hãy bạt xuống! Đường quanh co hãy uốn thật ngay! Lồi lõm kia hãy san (í a) cho bằng! Ma-ra-na-tha, Chúa ơi xin Ngài ngự đến!"