HÃY MỞ LÒNG RA
Viết Chung


ĐK1. Hãy mở lòng ra mau đón Chúa Ki-Tô. Hãy mở lòng ra mau đón Chúa Ki-Tô.

1. Này mùa Hồng Ân, Năm Thánh cứu độ. Hãy về cùng Chúa đón nhận ơn thứ tha.

2. Thật lòng ăn năn thống hối lỗi lầm. Kết hiệp cùng Chúa chính nguồn muôn phúc ân.

3. Hợp đoàn dân Chúa liên kết vững bền. Duy một đoàn chiên, chính một (i) Chúa chiên.

4. Hiệp lời cầu xin theo ý Giáo Hội. Khấn cầu Thiên Chúa đoái nhận lòng thiết tha.

ĐK2. Hãy mở lòng Hãy mở lòng ra, mau đón Chúa Ki-Tô.