ĐÃ ĐẾN MÙA CỨU RỖI
Viết Chung


ĐK. Hal-le-lu-ia. Hal-le-lu-ia. Mau ăn năn và thống hối đã đến giờ cứu rỗi, mùa ân phúc tuôn rơi.

1. Hãy mau hòa giải trời đất với người. Kìa ánh sáng cứu độ đã rạng chiếu mọi nơi.

2. Xóa bao tội lỗi nặng chĩu trên người, Và từ nay hoán cải để trở nên người mới.

Coda Hal-le-lu-ia. Hal-le-lu-ia.