CHÚA ĐẾN
Nguyên Kha


(Cảm hứng Is. 40:1-9)

ĐK. Hỡi người đem tin mừng cho Si-On, Hãy trèo lên núi cao! Hãy trèo lên núi cao! Hỡi người đem tin mừng cho Gia-Liêm, Hãy cất tiếng cao lên! Hãy nói với Giu-Đa: Đây Chúa đến cứu muôn dân! Đây Chúa đến trong uy quyền!

1. Người đến thống trị, Và đem theo những phần thưởng chiến thắng! Ngài đến cứu đời Và ban bố ân xá, phá tan gông cùm!

2. Ngài đến cứu đời, và đập tan những xiềng xích tội lỗi! Chiên Thánh xóa tội, Nguồn ơn Thiêng Cứu Rỗi đến cho dân Ngài!

3. Nguồn Sáng chói ngời, Bừng hào quang chiếu trần gian u tối! Chiên Thánh giáng trần, Trời với đất duyên nối kết trong Ân Tình!