LẠY CHIÊN THÁNH XIN HÃY ĐẾN
Nguyên Kha


Cảm hứng: Rorate Coeli

ĐK. Trời cao hãy mưa Đấng Công Chính Thiên Sai! Đất thấp hãy mọc lên Đấng Cứu Tinh nhân loại!

1. Lạy Chúa! xin đừng nhớ tội chúng con! Này đây Si-on tiêu điều, thành Thánh hoang tàn! Nơi đây cha ông chúng con ca ngợi Chúa!

2. Luồng gió cuốn ngàn lá vàng xác xơ! Tội con xoay con điên loạn, không chút yên hàn! Xin thương xem con nhớp nhơ quyết tâm tự hối!

3. Lạy Chúa! Xin đừng giấu mặt Chúa ơi! Và ban Thiên Sai trông đợi: Chiên Thánh Cứu đời! Dân riêng đang lâm khốn nguy, Chúa thương trợ giúp!

4. Này lúc Ơn Giải Thoát gần đến (ư), Ngài sai Ngôi Hai Chúa Trời nay đến cứu đời! Mau mau muôn dân ngóng trông, Ơn Thiêng trợ giúp!