MONG ĐẤNG CỨU TINH
Nguyên Kha


ĐK. Trần gian như thửa đất khô cằn, xin trời cao hãy mưa tuôn! Mưa Đấng cứu tinh nhân loại, mưa Đấng xóa tội đời! Ngài hãy đến! Ôi Đấng Thiên sai! Ngài hãy đến cứu đời!

1. Chúng con như lá khô quay cuồng theo gió lốc cuốn trôi! Bao ngàn năm Sa tan tung hoành, Ngài mau đến Chúa ơi!

2. Hỡi mây kia hãy mưa tuôn tràn, Mưa Đấng Cứu thế nhân! Hỡi trời cao, đất đai khô cằn mọc lên Đấng Cứu đời!

3. Chúa Khoan Nhân thứ tha tội tình! Ôi Thiên Chúa Chí Linh! Cho hồn con đáng hưởng Ân Tình Lạy Chiên Thánh nhân hiền!