TRỜI CAO
Lm. Từ Duyên


1. Nguyện trời cao xin đổ sương xuống trần gian khát mỏi khao mòn đợi trông mưa Đấng Cứu Tinh giải thoát nhân gian lầm than. Nguyện trời cao xin đổ sương xuống trời cao xẻ muôn mây ngàn nảy sinh ra Đấng Cứu Tinh trần gian đêm ngày trông mong.

ĐK. Trời cao ơi xin đổ xuống nhân gian, Làn mây ơi xin mưa xuống gian trần vị cứu tinh muôn dân vẫn đợi trông. Trời cao ơi xin đổ xuống nhân gian, Làn mây ơi xin mưa xuống gian trần vị cứu tinh muôn dân hằng chờ mong.

2. Từng ngày đêm trông nhìn trời cao vọng lên tiếng than u sầu cầu mong xin Chúa xót thương phủ lấp đi bao khổ đau. Này đoàn con đêm ngày van xin chờ mong Chúa ban ân lộc chờ mong xin Chúa lắng nghe hãy đến ban tặng yêu thương.