TRỜI GIEO SƯƠNG XUỐNG
Lm. Hoàng Kim


ĐK. Trời gieo sương xuống Mây hãy mưa Đấng chính trực Đất hãy mở ra và làm mọc lên Đấng Cứu tinh

1. Lạy i Chúa là mục tử nhà Is ra el Chúa là Đấng hướng đạo dân Người Xin đến mà chuộc lấy trong uy quyền cánh tay của Chúa Chúa ơi Ngài hãy đến đến cứu độ chúng con

2. Hỡi sự khôn ngoan từ miệng Đấng Cao tôn đã phán ra bao nhiêu sứ ngôn đã rao truyền Xin đến mà dạy dỗ cho nhân gian biết đường cứu độ của Chúa Chúa ơi Ngài hãy đến đến cứu độ chúng con

3. Hỡi con Đa vít kỳ hiệu cho muôn nước muôn vua khắp trần gian kêu cầu danh Ngài Xin đến mà giải thoát xin Ngài chớ có trì hoãn Chúa ơi Ngài hãy đến đến cứu độ chúng con

4. Hỡi chìa khóa Đa vít phủ việt của nhà Is ra el thống trị khắp nơi trần gian này Xin đến mà giải phóng những ai đang trông chờ giữa nơi tăm tối Chúa ơi Ngài hãy đến đến cứu độ chúng con

5. Lạy Vua muôn dân là nền tảng nhà Hội thánh Chúa khắp nơi Đấng hiệp nhất hết mọi dân tộc Xin đến mà chiếu sáng những ai đang ngồi dưới bóng sự chết Chúa ơi Ngài hãy đến đến cứu độ chúng con

6. Hỡi Em ma nu en là Vua đem tin tưởng đến các quốc gia Đấng Cứu thế của mọi dân tộc Xin đến mà giải thoát những con người Chúa đã dựng nên Chúa ơi Ngài hãy đến đến cứu độ chúng con

7. Hỡi vừng đông là hào quang của ánh sáng thiên thu là vầng ô soi đường chính trực Xin đến mà giải phóng khắp hết chúng con chớ có trì hoãn Chúa ơi Ngài hãy đến đến cứu độ chúng con