Thánh Lễ Đã Hết

Lm. Kim Long


Thánh lễ đã hết rồi ta ra về dự tiếp thánh lễ trong cuộc đời. Sống với Chúa qua người người hòa tình thương khắp nơi.

Thánh lễ đã hết rồì ta ra về Lời Chúa quyết chí đem thực hành, sống mỗi phút thêm trọn lành làm chứng nhân trung thành.