XIN CHÚA CỨU ĐỘ CHÚNG CON
Cao Thanh Hoàng


TV. 145

ĐK. Lạy Chúa xin đến cứu độ chúng con xin đến cứu độ chúng con xin đến cứu độ chúng con.

1. Người là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời xử công minh cho người bị áp bức ban lương thực cho kẻ đói ăn.

2. Người giải phóng kẻ bị giam giữ ai mù lòa Người cho nhìn thấy ai đọa đầy được đứng thẳng lên kẻ chính trực Người luôn mến yêu.

3. Người phù giúp khách độ đường xa luôn đỡ nâng kẻ côi người góa phá mưu đồ của lũ tà gian quyền uy Người ngàn năm thống trị.